Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin chủ trương cho phép tận thu khối lượng đất đá hạng mục cải tạo hạ lưu nhà máy và tận thu cát, sỏi trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện Hạ Rào Quán...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.

Nội dung văn bản: CV4186