Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

Về việc đề xuất đẩy nhanh tiến độ và xin 02 vị trí làm kho bãi phục vụ dự án tại Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh bám sát ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3220/UBND-TM ngày 29/7/2021 để phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cho nhà đầu tư khảo sát lựa chọn địa điểm thích hợp làm kho bãi phục vụ dự án tại Khu kinh tế Đông Nam; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/9/2021;

- Đề nghị Công ty TNHH Phonesack Việt Nam làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Nội dung văn bản: CV4272