Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v hỗ trợ ưu đãi đầu tư dự án Nghĩa trang công viên “Sơn trang Vĩnh Hằng”... (Tờ trình số 08/2021/TTr-DA)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định (chi tiết văn bản)