Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin thỏa thuận vị trí bãi tập kết cát, sỏi, nhà tạm công nhân và đặt thiết bị chế biến…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Ngày 06/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 4725/UBND-TN v/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu xây dựng Quảng Trị… (chi tiết văn bản)