Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đường Trần Phú, thị xã Quảng Trị

Ông Văn Ngọc Hùng ở 22 Đường Trần Phú, thị xã Quảng Trị Kiến nghị giải quyết khó khăn trong việc vào Huế để điều trị bệnh 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có công văn 4649/UBND-TM trả lời về vấn đề này:

Giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xử lý nội dung liên quan đến thẩm quyền của tỉnh: vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19