Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Bà Rịa - Vũng Tàu

Về việc tạo điều kiện cho công dân từ khu vực không có dịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở về các tỉnh, thành phố khác

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có Công văn 4690/UBND-VX trả lời về vấn đề này như sau:

Tỉnh Quảng Trị sẵn sàng phối hợp tiếp nhận công dân Quảng  Trị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở về địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp đỡ hỗ trợ công dân di chuyển về tỉnh Quảng Trị an toàn và thông báo kế hoạch cụ thể di chuyển của công dân để tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận, cách ly và theo dõi y tế theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.