Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đông Hà, Quảng Trị

Xem xét việc đề nghị hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có trả lời tại Công văn 5046/UBND-VX giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định.

Báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30/10/2021.