Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 5, thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng

Ông Phan Thanh Vinh, trú tại Đội 5, thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị việc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Hải Lăng không giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung kiến nghị và trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)