Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
15, Lê Hữu Trác, khu phố Phú Thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ông Đặng AnhXuân, trú tại 15, Lê Hữu Trác, khu phố Phú Thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị giải quyết hồ sơ để ông được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, Cục Người có công đã có văn bản số 143/NCC - CS2 ngày 26/01/2022 về việc trả lời Sở Lao động,Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản của Cục Người có công nêu trên, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2022.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)