Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Mậu Hồng Việt, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị UBND thành phố Đông Hà không giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông, mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo giao đất cho gia đình.

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc vướng mắc khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5933/UBND-TN  ngày 24/12/2020 để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vụ việc đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)