Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Ông Cao Văn Dũng, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị việc UBND huyện Vĩnh Linh chậm giải quyết lại nội dung đơn khiếu nại ghi ngày 01/3/2021 của gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hànhQuyết địnhsố 629/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nếu ông không đồng ý với nội dung quyết địnhgiải quyết của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, đề nghị ông thực hiện theo Điều 2 của Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 30/3/2022.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)