Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh

Ông Trần Ngọc Huế, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, trình bày: khiếu nại tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Phan Thị Hiền trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, giao Văn phòng UBND tỉnh xem xét Báo cáo số 390/BC-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh đơn tranh chấp đất đai giữa bà Phan Thị Hiền và ông Trần Ngọc Huế tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải quyết nội dung khiếu nại của công dân trước ngày 15/5/2022.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)