Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Ông Trần Văn Giáo, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2539/KL-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 203/TB-UBND ngày 10/12/2021 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.Trường hợp việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 2539/KL-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu UBND thành phố Đông Hà báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, xử lý, giải quyết.

(Theo Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022)