Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

Bà Hoàng Thị Mỹ Nhung, trú tại Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, trình bày: Chi Cục thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị kê biên tài sản, phá hoại tài sản gia đình tôi khi chưa có sự chứng kiến của gia đình bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị (Trưởng Ban chỉ đạo THA thị xã) kiểm tra, giải quyết kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/10/2022.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)