Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 8, thị trấn Cửa Việt

Ông Trần Đình Nam, trú tại khu phố 8, thị trấn Cửa Việt, trình bày: khiếu nại Văn bản số 325/UBND-ĐCXD ngày 01/8/2022 của UBND thị trấn Cửa Việt về việc giải quyết của ông Trần Đình Nam.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn chuyển đến UBND huyện Gio Linh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/10/2022.

(Theo Thông báo số 194/TB-UBND ngày 29/09/2022 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022)