Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Phú thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ông Đặng Xuân Anh, trú tại khu phố Phú thị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Khiếu nại Công văn số 203/SLĐTBXH-NCC ngày 25/01/2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ chất độc hoá học.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)