Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà

Bà Nguyễn Thị Mai (đại diện nhóm hộ kinh doanh) trú tại Khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc chấm dứt hợp đồng của lò mổ tập trung tại phường 1, làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân tại địa bàn đang buôn bán, kinh doanh.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, xem xét có phương án kịp thời để giải quyết và tạo mọi điều kiện cho các hộ dân tiếp tục sản xuất, kinh doanh theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)