Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 1, thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

Ông Lê Đức Quỳnh, trú tại Đội 1, thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, trình bày: Kiến nghị về việc UBND xã Hải Lâm không thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện Hải Lăng tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 về việc giải quyết khiếu nại lần 2 cho Ông (về việc xác lập, hồ sơ thủ tục để cấp Giấy CNQSD đất cho ông Lê Đức Quỳnh). Đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Hải Lâm thực hiện việc lập hồ sơ, thủ tục để cấp Giấy CNQSD đất cho ông Lê Đức Quỳnh theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)