Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị

Ông Lê Trọng Hiếu, trú tại Khu phố 5, phường 2, thị xã Quảng Trị, trình bày: Không đồng tình với nội dung của văn bản số 4633/STNMT-QLĐĐ ngày 19/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết kiến nghị về ghi thông tin thửa đất không được mua bán, chuyển nhượng khi tiến hành cấp đổi GCNQSD đất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Đề nghị ông làm đơn khiếu nại văn bản trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường số 4633/STNMT-QLĐĐ ngày 19/12/2022,gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)