Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

Ông Văn Tiến Lực, trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị liên quan đến việc chậm cấp giấy CNQSD đất cho người mua trúng đấu giá, làm thiệt hại về kinh tế cho gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6520/UBND-KT ngày 21/12/2022 trả lời nội dung kiến nghị của công dân. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2022.

(Theo Thông báo số 249/TB-UBND ngày 30/12/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022)