Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin kiểm tra mức độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cho phép chuyển nhượng

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã cho ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Quảng Trị, các đơn vị có liên quan kiểm tra, giải quyết, hỗ trợ Doanh nghiệp theo đúng quy định.

(Theo Công văn 122/UBND-KT ngày 12/01/2023)