Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Nại Cửu, Triệu Thành, Triệu Phong

Kiến nghị của ông Lê Văn Mãi (là đối tượng người có công với cách mạng) về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Công nghiệp - Xây dựng và Giao thông - Vận tải

UBND tỉnh nhận được Đơn thư của ông Lê Văn Mãi, là đối tượng Người có công với cách mạng, thường trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Đơn có nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở (Sao gửi kèm theo)
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Triệu Phong phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền lợi của gia đình người có công, phù hợp với quy định hiện hành. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh.


(Theo Công văn 4011/UBND-KGVX ngày 09/8/2023)