Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn An Xuân, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đề nghị xem xét giải quyết chính sách giám định lại thương tật (thương binh), hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở và hưởng chính sách đối với hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Những nội dung kiến nghị của ông Lê Trọng Bờ, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và UBND huyện Triệu Phong rà soát, xem xét, chỉ đạo giải quyết tại nhiều văn bản (Công văn số 4419/UBND-KGVX ngày 13/9/2022, Công văn số 5538/UBND-TCD ngày 04/11/2022...). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật đã trả lời cụ thể tại Công văn 3283/UBND-VX ngày 07/10/2022 và Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện Triệu Phong; Công văn số 2867/SLĐTBXH-NCC ngày 28/10/2022...Theo đó, các nội dung kiến nghị của ông Lê Trọng Bờ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được giải quyết theo quy định. UBND tỉnh Quảng Trị sẽ không tiếp nhận để giải quyết đơn thư cũng như không tổ chức tiếp ông Lê Trọng Bờ liên quan đến những nội dung kiến nghị nêu trên tại các phiên tiếp công dân định kỳ tiếp theo.
UBND tỉnh Quảng Trị thông báo để ông biết, thực hiện./.


(Xem thêm chi tiết tại Công văn 4070/UBND-KGVX ngày 14/8/2023)