Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Tây Trì, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị của bà Lê Thị Tuyến xin được nộp tiền phạt nhiều lần theo Quyết định vi phạm hành chính số 787/QĐ-XPVPHC
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND thành phố Đông Hà nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.
(Theo Công văn 4113/UBND-TCTM ngày 15/8/2023)