Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị cho phép nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án: Kho bãi hậu cần Logistics cảng Cửa Việt

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định trước ngày 09/9/2023./.

(Theo Công văn số: 4146/UBND-KT, ngày 16/8/2023)