Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh, các đơn vị liên quan rà soát lại quy hoạch tại khu vực nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu để trả lời cho Công ty Cổ phần HLP Long Hoàng Gia biết, thực hiện./.

(Theo Công văn số 4194/UBND-TCTM, ngày 18/8/2023)