Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đề nghị của bà Ngô Thị Liễu (đại diện 04 hộ dân) trú tại Khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà về việc xin giao đất bổ sung tại thửa đất số 76, thuộc tờ bản đồ số 20, phường 1, thành phố Đông Hà.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

Xét đề nghị của bà Ngô Thị Liễu (đại diện 04 hộ dân) trú tại Khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023; kết quả rà soát của Sở  Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3154/STNMT-QLĐĐ ngày 18/8/2023,
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Việc kiến nghị xin giao đất bổ sung tại thửa đất số 76, thuộc tờ bản đồ số 20, phường 1, thành phố Đông Hà của bà Ngô Thị Liễu (đại diện 04 hộ dân) là không có sơ sở giải quyết và đã được UBND thành phố Đông Hà trả lời tại Công văn số 1560/UBND-PTNMT ngày 20/7/2023. Vì vậy, đề nghị Bà chấp hành theo văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.
Giao UBND thành phố Đông Hà tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 theo đúng quy định của pháp luật.


(Theo Công văn 4256/UBND-KT ngày 21/8/2023)