Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
73 Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Kiến nghị của Cựu chiến binh Lê Sỹ Thành về nội dung cung cấp thông tin và đề nghị kiểm tra, xác định về danh tính các phần mộ liệt sĩ ở khu mộ chưa biết tên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Văn hóa xã hội

Kiến nghị của Cựu chiến binh Lê Sỹ Thành, nguyên là cán bộ Tiểu đoàn Cao xạ D26, thuộc Bộ Tư lệnh 559, nay là Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam (địa chỉ: 73 Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Đơn có nội dung cung cấp thông tin và đề nghị kiểm tra, xác định về danh tính các phần mộ liệt sĩ ở khu mộ chưa biết tên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (sao gửi kèm theo).
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
Chuyển nội dung kiến nghị nêu trên đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu, xem xét giải quyết.


(Theo công văn số 4285/UBND-KGVX ngày 23/8/2023)