Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin nạo vét cát, khơi thông dòng chảy tại một số lòng suối bị bồi lấp trên địa bàn xã Hướng Phùng và xã Hướng Tân kết hợp tận thu cát làm vật liệu san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nôi dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa, đánh giá sự cần thiết để đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số: 4258/UBND-KT, ngày 22/8/2023)