Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện thoái vốn nhà nước

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Theo Công văn số 4305/UBND-TCTM, ngày 24/8/2023)