Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị
Kiến nghị của ông Hồ Văn Điêng, Hồ Ra Pít, Hồ Cu Tế, Hồ Văn Số trú tại thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã nhận được đơn thư của các ông: Hồ Văn Điêng, Hồ Ra Pít, Hồ Cu Tế, Hồ Văn Số trú tại thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, về vấn đề kiến nghị của các ông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn 4338/UBND-KT ngày 25 tháng 8 năm 2023 gửi Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, cụ thể: 
Nội dung này, giao Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát điều kiện cụ thể của từng trường hợp để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.


(Theo Công văn số 4338/UBND-KT ngày 25/8/2023)