Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số 4 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Kiến nghị trợ giúp pháp lý cho gia đình Liệt sĩ là bà Ngô Thị Thúy Hằng ở số 4 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Văn hóa xã hội

Sau khi xem xét phản ánh kiến nghị của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình Liệt sĩ (Tài khoản PAKN: Bà Ngô Thị Thúy Hằng, địa chỉ: số 4 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - điện thoại 0987.344474) trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia - Mã số PAKN.20230820.0045 (sao gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xử lý nội dung đơn phản ánh kiến nghị của Trung tâm TVPL và TGPL cho gia đình Liệt sĩ và trả lời cho đơn vị theo đúng quy định, đồng thời thông báo kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/9/2023./.

(Theo Công văn 4403/UBND-NC ngày 30/8/2023)