Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin dừng nhận chuyển nhượng và giới thiệu nhà đầu tư thay thế

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xử lý./.

(Theo Công văn số: 4396/UBND-TCTM, ngày 29/8/20223)