Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu hồ sơ điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyết tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 15/9/2023./.

(Theo Công văn số 4399/UBND-KT, ngày 30/8/2023)