Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải trình vùng dự trữ khoáng sản tại Hồ sơ điều chỉnh dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics KKT Đông Nam

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty Cổ phần ICD Đông Nam lập báo cáo đánh giá tác động, mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản trong vùng dự trữ khoáng sản quốc gia của dự án để trình cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics KKT Đông Nam theo quy định

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty Cổ phần ICD Đông Nam tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 4431/UBND-KT, ngày 31/12/2023)