Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà
Phản ánh của công dân đường Đặng Trần Côn về tình trạng ô nhiễm môi trường của cống thoát nước
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1963/SXD-HTKT ngày 28/8/2023 về việc giải quyết phản ánh của công dân, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND thành phố Đông Hà khẩn trương tổ chức triển khai thi công dự án Nâng cấp rãnh thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường tại Khu dân cư Khu phố 10, Phường 5 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn trong quá trình vận hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố Đông Hà chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức tham vấn ý kiến của dân cư để điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo sự đồng thuận của người dân khu vực thực hiện dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.


(Theo Công văn số 4467/UBND-KT ngày 05/9/2023)

Nội dung Công văn 1963/SXD-HTKT