Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
Kiến nghị liên quan đến việc thiết kế cầu vượt nút giao thông quốc lộ 9 vượt cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được 02 đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (đơn ghi ngày 18/5/2023, 07/6/2023) do Văn phòng Chính phủ chuyển đến kèm theo Công văn số 5936/VPCP-V/I ngày 03/8/2023. Đơn có nội dung liên quan đến việc thiết kế  cầu vượt nút giao thông quốc lộ 9 vượt cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cam Lộ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết, hoàn thành trong tháng 9/2023.


(Theo Công văn 4484/UBND-NC ngày 05/9/2023)