Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
Kiến nghị của ông Hồ Văn Ngời ở thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn của ông Hồ Văn Ngời, thường trú tại thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (sao gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân, hoàn thành trong tháng 9/2023

(Theo Công văn 4643/UBND-NC ngày 12/9/2023)

Ngày 20/9/2023, Thanh tra tỉnh đã có công văn 783/TTr-NV1 với nội dung:
Qua xem xét hồ sơ cho thấy, nội dung đơn của ông Hồ Văn Ngời đã được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 2109/QĐ-CT ngày 05/8/2008, nay không phát sinh nội dung mới, đề nghị ông căn cứ theo quyết định trên để thực hiện.
Hiện UBND huyện Đakrông đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát quá trình xử lý nội dung đơn của ông Hồ Văn Ngời tại Công văn số 1020/UBND-TNMT ngày 13/9/2023.


Xem thêm chi tiết công văn 783/TTr-NV1