Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn tại Tờ trình số 26/CPĐTSG ngày 16/7/2023, ý kiến đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3252/STNMT-QLĐĐ ngày 24/8/2023; 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn phối hợp với bà Phan Phụng Kiều Thu Thảo lập các thủ tục tiếp theo đảm bảo điều kiện pháp lý trước khi triển khai dự án./.

(Theo Công văn số 4580/UBND-KT, ngày 08/9/2023)