Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hồ Chí Minh

Về việc đề nghị phối hợp tổ chức các sự kiện với chủ đề "Về nguồn 2023" tại tỉnh Quảng Trị, gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức Wordshop trải nghiệm thế giới số, chuyển đổi số, công nghệ thông tin 4.0..

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh trả lời Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp và Bất động sản Việt Nam về đề xuất nói trên; thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2023./.

(Theo Công văn số 4647/UBND-KGVX, ngày 12/9/2023)