Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin khảo sát lập dự án đầu tưu nạo vét khơi thông dòng chảy kết hợp tận thu vận liệu san lấp tại kênh Trung Thủy nông và sông Hồ Xá, thuộc địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh, các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá cụ thể, xác định sự cần thiết để đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 5222/UBND-KT, ngày 09/10/2023)