Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thanh Hóa

V/v Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo"

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND huyện Vĩnh Linh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 31/10/2023./.

(Theo Công văn số 5338/UBND-KGVX, ngày 16/10/2023)