Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Khôi ở phường 3, thành phố Đông Hà
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Khôi ở phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Tại Công văn 6150/UBND-TH ngày 21/11/2023, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 20 tháng 11 năm 2023 của công dân Nguyễn Đức Khôi, trú tại Khu phố 2, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
Chuyển đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Khôi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Công văn 6150/UBND-TH ngày 21/11/2023