Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin được tận thu đất đào dư thừa để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 10/12/2023./.

(Theo Công văn số 6117/UBND-KT, ngày 20/11/2023)