Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin nghiên cứu đầu tư Dự án Công viên vĩnh hằng An Phúc Viên tại huyện Triệu Phong

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn Nhà đầu tư các bước thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; hoàn thành trước ngày 10/12/2023./.

(Theo Công văn số 6135/UBND-KT, ngày 20/11/2023)