Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Về kiến nghị của bà Dương Thị Thê ở Khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Để xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết đơn kiến nghị của bà Dương Thị Thê, địa chỉ Khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Vân An báo cáo cụ thể tình hình sử dụng đất tại khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 15/8/2026 (thông tin cụ thể việc sử dụng đất tại phần diện tích bà Dương Thị Thê đang kiến nghị) và gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2023.
(Theo Công văn 6204/UBND-KT ngày 23/11/2023)