Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình ông để ổn định cuộc sống.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Phan Bá Kỷ, trú tại khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình ông để ổn định cuộc sống.

Để có cơ sở xem xét, chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của công dân, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Đông Hà tại văn bản số 2614/UBND-PTNMT ngày 16/11/2023, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)