Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị
Giải quyết kiến nghị của công dân xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 325/SXD-QHKT ngày 07/02/2024 về việc giải quyết kiến nghị của công dân xã Triệu Ái, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với UBND xã Triệu Ái và các đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến của người dân về nhu cầu sử dụng đất (chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa...) tại khu vực ảnh hưởng trực tiếp bởi Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước, báo cáo về Sở Xây dựng để đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.


(Theo Công văn số 866/UBND-KT ngày 23/02/2024)