Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin điều chỉnh hạng mục xây dựng của dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/03/2024./.

(Theo Công văn số 941/UBND-KT, ngày 27/2/2024)