Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc sử dụng cát san lấp cho các công trình trên địa bàn huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Việc thu hồi, tận dụng vật liệu dư thừa sau cân đối đào đắp từ công trình Khu neo đậu, san tạo mặt bằng sân bãi và khu du lịch hậu cần, xây dựng tuyến đê chắn sóng thuộc dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 3303/UBND-KT ngày 05/7/2023.

Vì vậy, đối với phần khối lượng cát dôi dư sau thi công còn lại 12.005m3(đã được Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định), UBND tỉnh thống nhất để Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh chủ động tổ chức thực hiện việc tận dụng, vận chuyển theo Bản xác nhận số 04/XN-UBND ngày 29/01/2024 của UBND để phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng cho các công trình, dự án phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Gio Linh theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh trong quá trình thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 925/UBND-KT, ngày 27/02/2024)